Algemene voorwaarden Online Domineren

Definities

Online Domineren

Diensten door Wederpartij van Online Domineren af te nemen diensten

Offerte de door Online Domineren aan Wederpartij uitgebrachte offerte of aanbieding voor af te nemen zaken en/of Diensten

Overeenkomst iedere overeenkomst tussen Online Domineren en de Wederpartij  waarbij Wederpartij Diensten afneemt van Online Domineren

Wederpartij de wederpartij van Online Domineren

 

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen Wederpartij  en Online Domineren.

2. De toepasselijkheid van door Wederpartij gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Online Domineren van de hand gewezen.

3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Online Domineren en Wederpartij worden afgeweken.

 

Offertes 

1. Alle Offertes van Online Domineren zijn vrijblijvend en geldig gedurende 10 kalenderdagen na dagtekening, tenzij anders vermeld in de Offerte.

2. Alle onderhandelingen kunnen door Online Domineren steeds zonder opgave van redenen en zonder verplichtingen tot schadevergoeding en/of vergoeding van kosten, worden beëindigd

 

Totstandkoming Overeenkomst 

1. Een Overeenkomst of wijziging of verlenging daarvan komt tussen Online Domineren en wederpartij tot stand indien wederpartij de offerte dan wel een voorstel van Online Domineren schriftelijk heeft aanvaard of indien Online Domineren is aangevangen met de uitvoering daarvan.

2. Indien in de overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen door Online Domineren wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt wederpartij geacht deze te kennen tenzij hij Online Domineren onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Online Domineren zal wederpartij dan over deze voorschriften nader informeren.

3. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Online Domineren ter beschikking gestelde tekeningen, specificaties, instructies en dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst. Het eigendom hiervan blijft van Online Domineren

 

De Diensten

1. Online Domineren zal zich inspannen om de diensten te leveren conform de overeenkomst, de opgegeven specificaties en binnen de overeengekomen termijnen.

2. Indien Online Domineren advies geeft, dan is dit advies uitsluitend een richtlijn en kan wederpartij daaraan geen rechten, resultaten of garanties ontlenen.

3. Online Domineren heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien deze derde haar aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van (een deel) van de overeenkomst met de wederpartij wil beperken, dat is Online Domineren gerechtigd om de aansprakelijkheidsbeperking te accepteren namens de wederpartij welke dan tevens van toepassing zal zijn op de overeenkomst en zodoende jegens de wederpartij.

4. wederpartij zal alle medewerking verlenen teneinde Online Domineren in staat te stellen de overeenkomst conform de afspraken en binnen de termijnen uit te voeren.

5. Wederpartij zal aan Online Domineren alle gegevens verstrekken die benodigd zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die nodig zijn, voor het uitvoeren van de diensten door Online Domineren. Indien zulke gegevens niet of niet tijdig aan Online Domineren zijn verstrekt dat is Online Domineren gerechtigd om de uitvoering van de Diensten op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten aan wederpartij in rekening te brengen.

6. Online Domineren geeft geen enkele garantie op resultaten noch op het goed en/of continue functioneren van apparatuur, (externe) (online) applicaties, programma’s, software en/of zaken die worden geleverd en/of gebruikt in de uitvoering van de diensten.

7. Indien onderdeel van de diensten inhoudt het organiseren van een evenement, dan zal wederpartij zorgdragen voor het uitnodigen van de deelnemers aan het evenement en is hij verantwoordelijk voor aanwezigheid van, en aansprakelijk voor, de deelnemers en zijn zaken aldaar.

 

Tarief en betaling

1. Opdrachtgever is voor uitvoering van de overeenkomst door Online Domineren het tarief verschuldigd zoals opgenomen in de overeenkomst.

2. Betaling door wederpartij aan Online Domineren dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd de overige rechten van Online Domineren, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

4. Indien Online Domineren over moet gaan tot incasso van een openstaande factuur, dan zal wederpartij alle daadwerkelijk in verband met de incasso gemaakt kosten vergoeden, waaronder de kosten van rechtsbijstand en overige ingeschakelde derden in dit kader.

5. Wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering die hij op Online Domineren heeft of beweert te hebben, te verrekenen met het door wederpartij aan Online Domineren verschuldigde bedrag.

6. Wederpartij is niet gerechtigd om zijn betaling op te schorten.

7. Indien er naar Online Domineren’s oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat wederpartij zijn verplichtingen jegens Online Domineren niet behoorlijk of niet tijdig zal of kan nakomen, is wederpartij verplicht om op eerste verzoek van Online Domineren, terstond genoegzame, in de door Online Domineren gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn betalingsverplichtingen. Indien de Wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidsstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

 

Meerwerk – extra kosten

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn overeengekomen dan wel waar vooraf geen schriftelijke toestemming voor is verleend door Online Domineren (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) en die door wederpartij in aanvulling daarop worden verlangd van Online Domineren.

2. Online Domineren is te allen tijde gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen aan de opdrachtgever, op basis van de reeds overeengekomen tarieven.

3. Enige extra kosten die Online Domineren moet maken doordat Online Domineren de overeenkomst niet of niet op de overeengekomen wijze kan uitvoeren vanwege een nalaten of handelen van de wederpartij, zullen worden gedragen door wederpartij.

 

Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom die voortvloeien uit (i) de diensten en overige werkzaamheden in het kader van de overeenkomst; (ii) ten aanzien van door Online Domineren ter beschikking gestelde systemen, software, applicaties, plannen, strategie, programma’s, zaken, tekeningen en specificaties en dergelijke; berusten en blijven berusten bij Online Domineren of haar licentiegevers. Wederpartij kan hier geen aanspraak op maken of deze voor andere doeleinden gebruiken behoudens zoals overeengekomen in de overeenkomst.

2. Online Domineren is gerechtigd de door uitvoering van de overeenkomst door haar bemachtigde knowhow ook voor andere doeleinden/opdrachten gebruiken, behoudens informatie verstrekt door de wederpartij welke als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt.

 

Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming van Online Domineren wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Online Domineren geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, staking, terrorisme, weersomstandigheden, tekort aan mankracht, ziekteverzuim, stroom-, computer en/of internetstoring, storing in applicaties en links en/of websites van derden, en/of niet-nakoming of niet tijdige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers.

2. Online Domineren is niet aansprakelijk in geval van overmacht aan haar zijde. Tevens is hij in dat geval niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst.

3. Online Domineren is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de periode dat de overmacht voortduurt. Indien de overmacht langer dan 2 maanden voortduurt en/of indien blijkt dat nakoming niet meer mogelijk is, dan is ieder van Online Domineren en Wederpartij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding. Tenzij de niet nakoming een ondergeschikt onderdeel van de overeenkomst betreft en de overeenkomst voor het overige deel nog nagekomen kan worden.

 

Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering

1. Online Domineren is niet aansprakelijk voor enige schade, kosten en claims van derden op grond van het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van enige verplichting op basis van de overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad en/of welke andere grond dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Online Domineren en/of haar bedrijfsleiding.

2. Online Domineren is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of claims van derden veroorzaakt door handelen of nalaten, wanprestatie, fouten, opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is en/of die door Online Domineren zijn ingeschakeld.

3. Enige aansprakelijkheid van Online Domineren is te allen tijde beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert, of indien de verzekering niet uitkeert of Online Domineren geen aanspraak maakt op de verzekering, tot een bedrag gelijk aan het door Online Domineren aan wederpartij gefactureerde bedrag onder de overeenkomst. Online Domineren is nimmer aansprakelijk, en kan niet aansprakelijk worden gehouden, voor indirecte schade en/of gevolg schade, waaronder gederfde winst.

4. Wederpartij vrijwaart Online Domineren en haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde niet-ondergeschikten voor schade, kosten en/of aanspraken van derden veroorzaakt door het handelen of nalaten van wederpartij en/of door wederpartij ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten en/of schade aan zaken die door Online Domineren of derden ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst.

5. Online Domineren is niet aansprakelijk voor het niet, niet goed of niet continue functioneren van of fouten in (web)applicaties, links, websites en/of software en/of zaken noch voor de inhoud op websites, applicaties en links van derden, die door Online Domineren worden gebruikt in de uitvoering van de diensten.

6. Indien Online Domineren producten of diensten van derden aanbeveelt en wederpartij besluit producten of diensten van deze derden af te nemen dan staat Online Domineren daar geheel buiten en is Online Domineren op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk in dit kader.

7. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van 1 jaar volgende op de dag dat Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de schade en mogelijke gestelde aansprakelijkheid.

8. Online Domineren is niet aansprakelijk voor het tijdelijk dan wel permanent discontinuëen door Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube dan wel enig ander social media platform van het verlenen van toegang tot, en gebruik van, hun platform aan klanten van Online Domineren al dan niet naar aanleiding van door Online Domineren aan de betreffende klant verleende diensten.

 

Reclames

1. Reclames met betrekking tot een factuur en/of uitvoering van de diensten dienen binnen 1 week na datum factuur respectievelijk na levering van de relevante dienst waar de reclame op ziet, schriftelijk door wederpartij te worden gemeld bij Online Domineren. Indien een reclame niet of niet binnen 1 week wordt gemeld, vervalt dit recht van wederpartij.

 

Geheimhouding en Privacy

1. Wederpartij en Online Domineren verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen, uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij waarop de informatie betrekking heeft aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij deze ten tijde van het verkrijgen reeds openbaar is en/of de verkrijgende partij op basis van de wet of op verzoek van een overheidsinstantie verplicht is de informatie ter beschikking te stellen. Online Domineren hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan en gebruik van persoonsgegevens. In dit kader wordt verwezen naar de Privacy Policy van Online Domineren.

 

Beëindiging en annulering 

1. Online Domineren is gerechtigd deze overeenkomst onverwijld en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de wederpartij:
a) surseance van betaling aanvraagt;
b) krachtens rechterlijk vonnis in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan haar surseance van betaling is verleend;
c) een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet;
d) één van de verplichtingen uit de overeenkomst toerekenbaar niet nagekomen is tenzij de tekortkomingen gezien haar aard of geringe betekenis een beëindiging niet rechtvaardigt.

2. Partijen zullen met elkaar in overleg treden indien zij klachten hebben met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst en zullen elkaar de gelegenheid geven eventuele toerekenbare tekortkomingen te verhelpen alvorens over te gaan tot beëindiging van deze overeenkomst. Deze klachten worden door partijen schriftelijk kenbaar gemaakt aan elkander.

3. Bij annulering door wederpartij van de overeenkomst, op enig moment, is wederpartij verplicht de volledige in de offerte opgenomen vergoeding aan Online Domineren te voldoen. Online Domineren is gerechtigd om bij gedeeltelijke annulering de overeenkomst geheel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.

 

Overige bepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Enige geschillen ontstaan uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

arrow_drop_up arrow_drop_down