Privacyverklaring Online Domineren

Inleiding

Voor Online Domineren is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van belang.

In deze Privacy Policy betekent een referentie aan u en uw:

 • Een persoon die diensten en/of zaken van Online Domineren afneemt, al dan niet via zijn onderneming, of een persoon die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van Online Domineren.
 • Een gebruiker en/of bezoeker van de website Online Domineren

Deze Privacy Policy heeft betrekking op de wijze waarop Online Domineren persoonsgegevens die zij van u kan verkrijgen van haar werkzaamheden en/of via de Website, verwerkt.


Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die Online Domineren verwerkt?

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan Online Domineren aan worden gemerkt als verantwoordelijke en/of als verwerker.

Indien Online Domineren diensten aanbiedt en/of uitvoert namens een opdrachtgever, kan zij in dat kader persoonsgegevens tot haar beschikking krijgen van een persoon die gebruik maakt van deze diensten. Dit kan onder meer de volgende informatie zijn: naam, adres, email adres, telefoonnummer, gebruikersnaam, ervaring over de ontvangen diensten en/of correspondentie.

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens in het kader van de relevante diensten, verwijst Online Domineren naar de privacy policy van haar opdrachtgever. Deze opdrachtgever zal in dit kader als verantwoordelijke gegevensbeheerder worden aangemerkt. Online Domineren en haar opdrachtgever zullen dan afspraken maken over op welke wijze Online Domineren deze persoonsgegevens mag verwerken, in lijn met de privacy policy van opdrachtgever.


Over wat persoonsgegevens kan Online Dominerenals verantwoordelijke de beschikking krijgen?

Ten aanzien van een persoon die diensten en/of zaken van Online Domineren afneemt, al dan niet via zijn onderneming, of die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van Online Domineren, kan dit de volgende informatie zijn:

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Functietitel en informatie over uw expertise en ervaring
 • Communicatie tussen Online Domineren en u met betrekking tot de diensten/opdracht en de wederzijdse rechten en verplichtingen onder de relevante overeenkomst
 • Overige actief door u gedeelde persoonsgegevens


Ten aanzien van een gebruiker van de Website, kan deze informatie de volgende persoonsgegevens bevatten (indien op dat moment van toepassing):

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende website heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Indien van toepassing: gegevens die worden ingevoerd bij registratie op de Website, zoals gebruikersnaam voor toegang tot de Website
 • IP-adres
 • Verzamelde gebruiksgegevens indien Cookies zijn geplaats op de Website
 • Overige actief door u gedeelde persoonsgegevens via de Website

Online Domineren kan tevens informatie over u verzamelen van openbare bronnen inclusief Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat en/of Twitter.


Hoe gebruikt Online Domineren de persoonsgegevens waar zij over beschikt? 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door Online Domineren, haar medewerkers, opdrachtgevers, en bekend worden gemaakt aan derde, in het kader van één of meer van de in de onderstaande tabel vermelde doeleinden.  Voor elk van deze doeleinden heeft Online Domineren de rechtsgrondslag uiteengezet op basis waarvan zij gebruik kan maken van uw persoonsgegevens.


De grondslagen voor verwerking van uw persoonlijke informatie, omvatten in het algemeen:

 • Online Domineren heeft uw toestemming;
 • het is noodzakelijk om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren;
 • het is een gerechtvaardigd belang van Online Domineren; of
 • de verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Ten aanzien van een persoon die diensten en/of zaken van Online Domineren afneemt, al dan niet via zijn onderneming, of die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van Online Domineren, betreft dit het volgende:

Doel:Grondslag:
Om met u te communicerenGerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om betalingen van u te ontvangen en af te handelenNoodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om aan de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit het de overeenkomst met de opdrachtgeverGerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om zaken of diensten te leverenNoodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Het beheren van alle service-of kwaliteitskwesties, klachten, feedback en vragen in verband met de uitvoering respectievelijk levering van diensten en/of zaken in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomstGerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen (ook in verband met een gerechtelijk bevel en belastingaangifte)Noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting
Voldoen aan auditsGerechtvaardigd belang


Ten aanzien van een gebruiker/bezoeker van de Website, kan dit het volgende betreffen:

Doel:Grondslag:
Om met u en te communiceren.Gerechtvaardigd belang en/of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Om de kwaliteit van de Website te verbeteren.Gerechtvaardigd belang
Om te voldoen aan alle wettelijke of reglementaire verplichtingen (ook in verband met een gerechtelijk bevel)Noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting
Om de diensten van Online Domineren te analyseren en te verbeteren om haar bedrijf te evalueren en te ontwikkelen.Gerechtvaardigd belang


Online Domineren kan in dit kader uw persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekken:

 Administratiekantoor / accountant Beheer en ondersteuning bij financiële zaken,   waaronder het doen van belastingaangifte en het opstellen van een jaarrekening (indien van toepassing)
 Professionele adviseursMet inbegrip van advocaten en andere professionele adviseurs die Online Domineren adviseren bij het uitvoeren van  zakelijke activiteiten
Overheids- en gerechtelijke instantiesMet inbegrip van rechtbanken, arbiters, deurwaarders of andere gerechtelijke instanties, de politie en andere wetshandhavingsinstanties en de belastingdienst, met het oog op onder meer naleving van de toepasselijke wet en regelgeving alsmede in verband met de uitvoering van een overeenkomst
FactuursysteemFacturatie voor diensten
E-mail- en website providerHosting van de Website en e-mail accounts, indien van toepassing
Bank Het verwerken van betalingen
Derde betrokken bij uitvoering van een overeenkomst Met inbegrip een door Online Domineren ingehuurde derde en een opdrachtgever


Hoe gebruikt Online Domineren de persoonsgegevens waar zij over beschikt?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze website bezoeker voor 24 maanden.


Uw rechten 

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


Beveiliging 

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; heb je SSL (https://) geactiveerd voor je Phoenix site?
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.
arrow_drop_up arrow_drop_down